Original wrapping

 • ¥ 216

Tokkuri

 • ¥ 5,184

Choko

 • ¥ 1,998

KIKOF SAKE set

 • ¥ 8,640

KIKOF Mamezara

 • ¥ 1,998

KIKOF Hashioki

 • ¥ 864

KIKOF Toothbrush holder

 • ¥ 1,620

Flowerpot & Saucer 01

 • ¥ 48,440

Flowerpot 01

 • ¥ 41,040

Flowerpot & Saucer 02

 • ¥ 21,243

Flowerpot 02

 • ¥ 19,440

Flowerpot & Saucer 03

 • ¥ 5,400

Flowerpot 03

 • ¥ 4,860

Planter

 • ¥ 25,920

Leather Hanging Flowerpot Set

 • ¥ 9,720

Plate 01

 • ¥ 9,180

Plate 02

 • ¥ 5,400

Plate 03

 • ¥ 2,592

Plate wide 01

 • ¥ 16,200

Plate wide 02

 • ¥ 17,820

Soup plate

 • ¥ 14,580

Bowl 01

 • ¥ 10,260

Bowl 02

 • ¥ 4,860

Cup

 • ¥ 3,780