Original wrapping

 • ¥ 210

Tokkuri

 • ¥ 5,280

Choko

 • ¥ 2,035

KIKOF SAKE set

 • ¥ 8,800

KIKOF Mamezara

 • ¥ 2,035

KIKOF Hashioki

 • ¥ 880

KIKOF Toothbrush holder

 • ¥ 1,650

Flowerpot & Saucer 02

 • ¥ 21,637

Flowerpot 02

 • ¥ 19,800

Flowerpot & Saucer 03

 • ¥ 5,500

Flowerpot 03

 • ¥ 4,950

Leather Hanging Flowerpot Set

 • ¥ 9,900

Plate 01

 • ¥ 9,350

Plate 02

 • ¥ 5,500

Plate 03

 • ¥ 2,640

Bowl 02

 • ¥ 4,950

Cup

 • ¥ 3,850

Mug

 • ¥ 5,940

Cup & Saucer

 • ¥ 6,930

Spoon 01

 • ¥ 3,080

Spoon 02

 • ¥ 2,200

Coaster

 • ¥ 1,650

Candle stand 01

 • ¥ 6,050

Candle stand 02

 • ¥ 7,150